Reformatie
Dit jaar herdenken we het 500-jarig jubileum van de Reformatie. Het christendom zoals wij dat vandaag de dag kennen zou nauwelijks denkbaar geweest zijn zonder deze periode. Gelovige helden als Maarten Luther, Johannes Calvijn en later ook John Wesley en anderen brachten de zo noodzakelijke verandering en herstel in de kerk.

Wat ons raakt
Toch zouden de hervormers van weleer in 2017 schrikken van veel gestolde orthodoxie in onze kerken en van de vruchten van de liberale theologie. En van ons denominatie-denken, wat we zolang hebben toegestaan. Kijkend naar ons volk schrikken we toch ook hoe weinigen in Nederland God nog kennen. Het raakt ons dat het grootste deel van Nederland Jezus Christus niet kent en dat de kerk te zwak lijkt te zijn om Hem bekend te maken.

Nieuw seizoen
Maar we houden vast aan Gods trouw en beloften en strekken ons uit naar de kracht van Zijn Geest. We geloven dat deze tijd een tijd is waarin de Westerse kerk opnieuw een krachtige herleving zal gaan doormaken. We geloven erin dat er in de komende jaren velen opnieuw de weg naar God en zijn kerk terug gaan vinden. God heeft de kerkverlaters niet vergeten! We hebben de verwachting dat velen in de kerken in Nederland zullen gaan ervaren hoe dichtbij en krachtig God is. Velen zullen ervaren dat Jezus de Levende God in ons midden is. God zal de kerk terugvoeren naar haar oorspronkelijke doel, naar de wortels. Naar het Woord van God. Maar na diverse opwekkingen en vernieuwingen van de kerk weten we nu ook dat vernieuwing niet kan zonder de bediening van de Heilige Geest. Het is Woord én Geest.

Discipelschap
Een belangrijke voorwaarde voor een herleving van de kerk en groei in het geloof van christenen is discipelschap: het onvoorwaardelijk gehoorzamen van Gods stem. Hoewel discipelschap een breed begrip is waarin ook zorg voor de armen en voor het milieu is inbegrepen, leggen wij het accent op wat Jezus en zijn discipelen deden: Hem verkondigen en mensen tot geloof brengen, de zieken genezen, mensen bevrijden en herstel brengen. In het licht van het Koninkrijk van God zullen wij deze praktijk stimuleren als fundamenteel voor de lokale kerk. De kerk is geroepen om de werken te doen die Jezus deed en waarvoor de apostelen bekrachtigd werden door de Geest. Dit aspect van discipelschap wordt soms vergeten. Maar het is zoals Paulus al zei: het koninkrijk is niet zozeer een kwestie van woorden maar van kracht. We organiseren als EW deze conferentie omdat we ernaar verlangen dat niet alleen onze leiders en voorgangers de tekenen van het Koninkrijk zien en ervaren en daar zelf ervaring in opdoen en erover kunnen onderwijzen, maar ook alle leden van christelijke gemeenten. Tekenen die horen bij de verkondiging en de werken van Christus dienst aan de kerk en de wereld.

Beweging van eenheid
Een andere belangrijke voorwaarde voor herleving is eenheid onder geestelijk leiders in het land. Al enige jaren is de dialoog gaande tussen leiders van de Protestantse Kerk en de Evangelische beweging in Nederland, net als een groeiende dialoog met de Katholieke kerk. Over en weer is er schuld beleden over onze verdeeldheid en voor wat niet goed was. Het EW zet zich al jaren in voor de kruisbestuiving tussen de protestantse traditie en de evangelische beweging. There is More! wil deze eenheid onder geestelijke leiders verder versterken. Deze conferentie heeft naar onze overtuiging dan ook diepere wortels. We geloven dat verzoening, verootmoediging én het wederzijds leren van elkaar een nieuwe openheid geeft en dat God dit wil zegenen. We zien deze conferentie dan ook als een vrucht van de toenadering tussen de verschillende denominaties. Een conferentie waarin we ons juist samen als christenen vanuit diverse denominaties willen uitstrekken naar de kracht van de Heilige Geest.