Over There is More

Van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 september 2017 zal de tweede There is More leidersconferentie plaatsvinden in De Basiliek in Veenendaal. Een conferentie voor jou als je verlangt naar méér. Drie dagen met bijbels en theologisch onderwijs, persoonlijke gebed en ruimte om ervaring op te doen met de geestelijke gaven. Over het zoeken naar en ontvangen van dat méér. Meer liefde voor God en mensen, meer kracht, meer zalving, meer vreugde, meer openbaring voor het leiden van de kerk en van mensen, meer bekeringen, meer gaven, meer genezingen, meer bevrijdingen, meer gemeentestichting en meer van Gods Koninkrijk in deze wereld. Dr. Sam Storms (senior pastor, hoogleraar, auteur bij Desiring God en lid van de Gospel Coalition) en Dr. Randy Clark (oprichter Global Awakening) zijn de hoofdsprekers en kennen een lange staat van dienst en een krachtige bediening van Woord en Geest.

Op weg naar een krachtige bediening

‘Op weg naar een krachtige bediening’ is het doel van drie dagen intensief onderwijs, ervaring die we opdoen met het bijzondere werk van de Geest en bovenal ontvangen wat God wil geven aan leiders. Wie leiding geeft, heeft groei nodig in kennis (Bijbel & theologie), in karakter (vrucht van de Geest) maar zeker ook in het ‘betoon van Geest en kracht’. Op There is More komen de bedieningen van het Woord en de Geest samen.

Leiders

De bekrachtiging van leiders vinden wij nodig en belangrijk. There is More is een leidersconferentie die we bewust houden aan het begin van het nieuwe seizoen. Wie veel moet geven, heeft het ook nodig om zelf veel te ontvangen. Het is dus een conferentie die je voor jezelf volgt om de ander daarmee tot zegen te zijn. Als je verlangt naar meer zalving op je roeping of bediening, bijvoorbeeld in de verkondiging of in de bediening van genezing en bevrijding, dan nodigen we je van harte uit. Wij willen jou als leider inspireren, toerusten en helpen om zo pastor, pionier, jeugdwerker, ambtsdrager, kringleider of evangelist te zijn of welke bediening je ook hebt in het Lichaam van Christus. Ook als je stafwerker of ondernemer bent of leidinggevende bij een bedrijf of organisatie nodigen we je van harte uit. Onze beste tip als je twijfelt: bid ervoor en vraag de Heer om wijsheid.

Beweging

There is More is een spraakmakende conferentie gebleken in de media, onder theologen en in gemeenten. Het is goed dat we met elkaar nadenken en zoeken naar antwoorden voor de kerk en het Koninkrijk vandaag. Wij richten ons hierbij vooral op een houding waarin we zien op Gods soeverein handelen en op de vruchten die deze beweging voortbrengt. De vruchten die wij hebben gezien op de conferentie van 2016 hebben ons blij verrast en bemoedigen ons. Velen werden aangeraakt; ontvingen een zalving van de Geest. Anderen vonden hun bestemming, werden genezen of zagen hoe God krachtig werkzaam is in hun leven. Wij horen vaak zeggen: ‘Dit hebben we lang niet gezien en dit is wat we nodig hebben’.

Programma

We hebben dit jaar een vernieuwd programma met dr. Sam Storms en dr. Randy Clark als hoofdsprekers. Ook de evangelisten Paul Martini en de Australische Richie Seltzer zijn van de partij. Daarnaast zullen er seminars zijn die zich richten op specifieke groepen deelnemers en zullen we meer oefenruimte geven om ook zelf een stap te maken. Drie dagen lang zijn er sessies die gaan over de inzet van de gaven van de Geest. Met de komst van dr. Sam Storms slaan we bruggen naar onze traditie en naar de integratie van de gaven in de plaatselijke kerk of leefsituatie. Dr. Sam Storms zal veel aandacht besteden aan profetie en zal getuigen van de reis die hij als calvinist maakte in het ontdekken naar het méér van de Geest. Dr. Randy Clark zal ingaan op de theologie van genezing en bevrijding en op het werken onder de zalving van God.  Ook zullen zij leiding geven aan de ministry.

Overdacht van zalving door handoplegging ('impartation')

Elke middag is ruimte om gebed met handoplegging te ontvangen in de sessies van ‘impartation’ (‘overdracht van zalving’) o.l.v. de bediening van Randy Clark. In het boek ‘Er is meer!’ van Randy Clark staat een aansprekende uitleg en pleidooi om de leer van de handoplegging en de overdracht van zalving te herwaarderen.  

In 2 Timotheus 4:7 spoort de apostel Paulus, die de overweldigende kracht van God uit eigen ervaring als geen ander kende, de jonge leraar en pastor Timotheüs aan:

‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, ​liefde​ en bezonnenheid.’

Paulus zegt: wees niet timide. Denk eraan wat je onder handoplegging hebt ontvangen. Ga er vrijmoedig in staan en Gods gave zal werkzaam zijn door jou heen. Wij willen jouw verlangen zegenen met gebed en handoplegging. Aansporen om het vuur brandend te houden en vrijmoedig getuige te zijn van onze Heer Jezus Christus. We bieden een veilige omgeving om te ontvangen en te oefenen.

Meer weten over de leer van de handoplegging (Hebr. 6)? Lees het eerste hoofdstuk van ‘Er is meer!’ in het inkijk-exemplaar.

Voor alle kerken en denominaties

There is More is een conferentie voor leiders uit alle kerken en denominaties. Het EW is voornamelijk werkzaam voor de PKN, maar There is More heeft een breed karakter en richt zich bewust op de kruisbestuiving tussen evangelisch en protestants. Wij hebben elkaar in dit land nodig. Juist in dit jaar dat we 500 jaar Reformatie herdenken willen opnieuw die eenheid in Christus zoeken met leiders uit protestante, katholieke en evangelische kerken.