Kom Heilige Geest!

Vernieuwing

Kom Heilige Geest! Vernieuw mijn leven en vernieuw uw kerk! We hebben in Nederland hartstochtelijk meer van de Heilige Geest nodig. Bij There is more ontvangen wij zalving, kracht en gaven door de Heilige Geest. We zien dat God mensen (innerlijk) geneest en we gaan meer van Jezus Christus ontdekken en van Hem houden. Bij There is more wordt duidelijk dat we de bediening van genezing en bevrijding een wezenlijke plaats heeft in de kerk en binnen evangelisatiewerk. There is more is ook een conferentie waarin eenheid vanzelfsprekend is en vele denominaties elkaar ontmoeten.

Wat Bedoelen We Met Verlangen Naar Méér?

Motivatie

Waar de Heilige Geest werkt, daar ontdekken we het meer.  Het kan uit allerlei dingen bestaan: meer liefde voor God, meer liefde voor mensen, meer kracht, meer zalving, meer vreugde, meer hart voor het verlorene, meer openbaring van God met het oog op de noden van anderen, meer gevoeligheid in je geweten, meer geloof in het gebed, meer bekeringen, meer gaven, meer genezingen, meer bevrijdingen, meer gemeenten die gesticht worden en meer van het cultuur-transformerende zuurdesem van het Koninkrijk.

God wil jou vernieuwen

We hebben gezien hoe God There is more heeft gezegend en vele gemeenteleden, voorgangers en pioniers een verandering bracht.  We zagen de vruchten op allerlei manieren in ons land, in kerken of parochies en bij individuen.

Als EW zijn we niet alleen organisator van grote conferenties, maar houden we vooral veel van de plaatselijke kerk of gemeenschap. Wij vinden het belangrijk dat jij je bewust wordt van de noodzaak om te werken vanuit de vervulling/doop en zalving van de Heilige Geest. Om te oefenen met de gaven. Als christenen leven uit de kracht van de Geest, zal de kerk ook groeien en velen tot Jezus worden geleid. De oogst is immers groot. In de komende conferentie zullen we ook helder maken wat de relatie is tussen de kracht van God en evangelisatie.

De conferentie There is more! is de plaats om bemoedigd en bekrachtigd te worden. Als we spreken over het werk van Gods Geest, dan beseffen wij dat geestelijke vernieuwing niet plaatsvindt zonder gehoorzaamheid aan Gods Woord, niet zonder verootmoediging en heiliging. Wij staan voor het samenkomen van Woord én Geest.


Hans Maat over There is More

Doen wat Jezus deed.

Jezus Christus geeft ons het allerbeste voorbeeld van discipelschap.  Het normale christelijke leven zoals Jezus demonstreerde – en zijn discipelen na Hem-  is de verzoenende, genezende en bevrijdende liefde en kracht van God bij mensen brengen. Jezus preekte niet het evangelie maar het evangelie van het Koninkrijk!  Dit koninkrijk is niet zozeer een kwestie van woorden maar van kracht! zegt Paulus. Ook Paulus had ervaring met de tekenen en wonderen van het koninkrijk en zijn preken werden niet gekenmerkt door meeslepende woorden van wijsheid, maar werden gehouden in betoon van geest en kracht.

Waar dit evangelie wordt gepredikt  komen mensen tot geloof, worden zieken genezen en mensen bevrijd van gebondenheid. Dit speelt zich niet alleen af binnen de kerk, maar juist ook thuis, in de sportschool, op het kantoor, op straat en in het winkelcentrum. Gewoon op alle plekken waar wij leven. Laten we op There is more ontdekken wat het is om te doen wat Jezus deed. Ook wij brengen herstel en bouwen aan het koninkrijk als Gods medewerkers.  Hoe zou het zijn als we gaan leven in de kracht van de Geest? Natuurlijk is er dan ook levensheiliging en komen we op voor kwetsbare mensen en machtelozen. Maar we zijn ook profetisch, genezen de zieken en bevrijden hen die gebonden zijn door het kwaad.  Jezus profeteert, verkondigt, geneest en bevrijdt.

Een krachtige herleving voor de kerk in Nederland

Herleving

Het raakt ons dat het grootste deel van Nederland Jezus Christus niet kent en dat de kerk te zwak lijkt te zijn om Hem bekend te maken. Maar we houden vast aan Gods trouw en beloften en strekken ons uit naar de kracht van Zijn Geest. We geloven dat deze tijd een tijd is waarin de Westerse kerk opnieuw een krachtige herleving zal gaan doormaken waardoor velen tot geloof zullen komen.

‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, ​liefde​ en bezonnenheid.’

Word partner

Samen met onze Partners in vernieuwing vormen we een netwerk van leiders en vernieuwers die verlangen naar méér. Dat zijn predikanten, kerkelijk werkers, pioniers, ondernemers en allerlei gemotiveerde gelovigen die discipelen willen maken voor Jezus en in de kracht van de Heilige Geest willen wandelen.

  • Partners werken concreet mee aan geestelijke vernieuwing in de traditionele kerk, m.n. in de PKN.
  • Je bouwt op de plek waar je gesteld bent of binnen allerlei projecten van het EW actief mee aan de beweging en je wilt langdurig met ons optrekken.
  • We ondersteunen Partners door een reeks aan mogelijkheden om te groeien als discipel door middel van training en door conferenties als There is More, Next en ons discipelschapsprogramma Transform
  • We ondersteunen Partners met advies en begeleiding en geven Partners korting op veel van onze activiteiten

Voor €9,95 per maand wordt je Partner.

There is More! 2018

Info & Tickets

Lees verder